Salgs og leveringsbetingelser

Selger er Power IT AS, org.nr. 912 683 184 MVA, og med forretningsadresse Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen. E-post: post@powerit.no – Telefon: +47 31 90 00 60.

Kunde er den juridiske enhet som foretar bestillingen. Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjonsnummer i Brønnøysund registrene, og er derav betegnet som et B2B kjøp.

Avtaleinngåelse
Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved bestilling av varer. Power IT AS forbeholder seg retten til å annullere bestillingen dersom den ikke tilfredsstiller formalia krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold.

Produktinformasjon
All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produkt informasjonen. Power IT AS har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper Kunden måtte ha som følge av slike feil.

Pris
Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse er gjeldende mellom Partene. Alle priser er oppgitt eks. mva. og frakt.
Timepris for konsulenttjenester justeres årlig.

Betaling
Selger tilbyr som standard betaling via direkte faktura med betalingsbetingelser på 10 dager. Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesgebyr og renter som blir innkrevet av Equity Credit Management AS.

Forsendelse
Lagerførte varer sendes normalt samme virkedag og senest påfølgende virkedag. Unntak kan gjelde i sesonger med ekstraordinær ordretilgang, eller ved produkter som krever programmeringsressurser.
Selger oppgir normalt lagerbeholdning på sine nettsider. Eventuelle feil og økonomisk tap eller ulempe kunden måtte ha av slik feil, erstattes ikke.

Salgspant – Eiendomsrett
Power IT AS forbeholder seg salgspant i solgte produkter, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Reklamasjon
Eventuelle mangler skal påberopes skriftlig via nettside, epost eller brev senest innen 10 dager fra leveringstidspunktet.
Feil på produkter rettes i henhold til produsentens retningslinjer og i det tidsrom produktet har såkalt fabrikkgaranti. Dette gjelder så lenge det ikke er kjøpt utvidet garanti eller skriftlig avtalt andre betingelser mellom partene. Reklamasjoner skal sendes skriftlig via nettside, epost eller brev.

Retur
All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid innehold referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.
Uavhentede pakker som av transportør returneres Power IT AS, og uten feil eller mangler blir belastet med 15% av ordreverdi eks. mva.
Retur av varer som er feilbestilte varer (ikke-defekte varer), krediteres med en belastning på 15% av ordrens verdi eks. mva. per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny.
I situasjoner hvor Kunden har returnert en vare som ikke kan selges som ny, vil Power IT AS sende varen tilbake til kjøper for kjøpers regning med mindre annet er skriftlig avtalt. Software og produkter med personlig lisens tas ikke i retur.

Oppsigelse av avtaler
Med mindre annet er avtalt må lisenser som F-Secure antivirus, Webroot, Microsoft 365, etc. sies opp skriftlig minimum 3 måneder før de automatisk går til fornyelse. De vil automatisk fornyes med ett år av gangen dersom oppsigelse ikke er sendt oss skriftlig på epost eller pr. post.

Erstatningsansvar
Power IT AS fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Power IT AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til faktura verdi av gjeldende produkt.

Informasjon
Kunden aksepterer at Selger kan benytte kundens e-post adresse til relevant informasjon, anbefalte produktoppdateringer i firmware, relevante tilbud m.v.

Tvister
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting